iPlant - Ứng dụng theo dõi và chăm sóc cây trồng


Ghi lại quá trình phát triển cây của bạn từ khi gieo hạt đến khi cây lớn một cách dễ dàng. Đầy đủ thông tin giúp bạn chăm sóc cây tốt hơn, điều trị và phòng tránh các loại bệnh tật cũng như các mẹo giúp tăng năng suất...

Chính sách bảo mật thông tin

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

  • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, địa chỉ email

  • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản ứng dụng mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình

  • Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa lý của bạn (nếu đuợc cung cấp) sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm phục vụ cho chức năng thông báo tình hình thời tiết.

  • Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi người dùng khi sử dụng ứng dụng này

2. Chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Thông tin của bạn chỉ đuợc sử dụng nhằm định danh nguời dùng và để tối ưu trải nghiệm của chính bạn. Chúng tôi cam kết không bán thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.